[ zamknij ]

geodezjabudownictwogpsgisciekawostkiwszystkie

Ogłoszono nabór na stanowisko Głównego Geodety Kraju

geoMinister infrastruktury i budownictwa ogłosił dziś nabór na stanowisko Głównego Geodety Kraju. Dokumenty należy składać lub przesyłać do 14 listopada br.


Wymagania związane ze stanowiskiem:

Stanowisko Głównego Geodety Kraju może zajmować osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Geodety Kraju.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys;
2) list motywacyjny;
3) kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5) dokumenty potwierdzające co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (zaświadczenie o zatrudnieniu, kopie świadectw pracy);
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
9) oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
10) zgoda kandydata na poddanie się procedurze sprawdzającej na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych (jeśli nie posiada aktualnego poświadczenia);
11) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska w związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.);
12) kandydaci zobligowani są przedstawić pracę nt.: „Rola Głównego Geodety Kraju w funkcjonowaniu organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym: aktualne uwarunkowania działalności Głównego Geodety Kraju, propozycje zmian w systemie funkcjonowania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w celu podniesienia jakości, skuteczności i efektywności jej funkcjonowania, zarządzanie urzędem (GUGiK)”; w wersji papierowej oraz na nośniku umożliwiającym odczyt dokumentu w wersji elektronicznej.

Informacja o metodach i technikach naboru:

1) weryfikacja dokumentów;
2) badanie kompetencji kierowniczych poprzez case study;
3) rozmowa kwalifikacyjna;
4) prezentacja przygotowana na potrzeby naboru pracy.

Przypomnijmy, że od 4 sierpnia br. obowiązki GGK pełni Aleksandra Jabłonowska, powołana na to stanowisko po odwołaniu (1 sierpnia) Kazimierza Bujakowskiego.

 


Źródło: www.bip.kprm.gov.pl
Data: 07.11.2016 « wstecz  

Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji na temat nowości, promocji, aktualności z branży... zapisz się do Newslettera APOGEO.Akceptuję regulamin newslettera
Copyright © 2006-2021 APOGEO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Witryna korzysta z plików cookies. Informacje o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce Plików Cookies.
Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.