[ zamknij ]

Niezbędne dokumenty

Wybierz interesujący Cię temat:

W procesie zakupów ratalnych w APOGEO będziemy Cię prosić o zgromadzenie kserokopii dokumentów potwierdzających Twój aktualny status.

Podczas przesyłania wypełnionego wniosku kredytowego dołącz wymagane dokumenty:
Jeśli kwota kredytu nie przekracza 10 000 zł. Jedynym potrzebnym dokumentem jest dowód osobisty.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę:

 • dowód osobisty
 • oryginał zaświadczenia o otrzymywanym wynagrodzeniu wystawiony przez zakład pracy (średnie miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich 3 miesięcy)
 • zaświadczenie ważne jest 30 dni od daty jego wystawienia na druku Żagla lub druku firmowym; wówczas zaświadczenie musi zawierać
 • następujące informacje: imię i nazwisko Kredytobiorcy, nr PESEL lub serii i nr dowodu osobistego/paszportu ,datę od kiedy i okres na jaki umowa została zawarta, wysokość wynagrodzenia (kwotowo i/lub słownie), datę wystawienia zaświadczenia oraz pieczęć firmową, podpis i pieczęć imienną osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą (min. 3 miesiące) na własny rachunek lub w formie spółki:

 • dowód osobisty
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS w przypadku spółek osobowych (ważny jest przez 3 miesiące od wystawienia)
 • oryginał lub kopię zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
 • oryginał lub kopię zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami

W przypadku, gdy: kwota kredytu nie przekracza 15 000zł, dopuszcza się możliwość zastąpienia zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami i z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z wpłatami zaliczek na podatek dochodowy - oświadczeniami wraz z  kopiami 3 ostatnich comiesięcznych wpłat zaliczek lub składek.
W przypadku dokonywania płatności składek i zaliczek wpłat na podatek dochodowy w formie przelewów bankowych dopuszcza się możliwość przyjmowania potwierdzonych przez bank wyciągów bankowych, z zastrzeżeniem, że jeżeli płatności (przelewów) dokonane były drogą elektroniczną z wykorzystaniem bankowości internetowej, dla ich ważności nie jest wymagane potwierdzenie przez Bank.

W przypadku otrzymywania emerytury, renty:

 • oryginał lub kopię ostatniego lub przedostatniego odcinka renty lub emerytury lub
 • oryginał zaświadczenia z organu wypłacającego świadczenie o jego miesięcznej wysokości i ewentualnych zajęciach sądowych lub emerytury/renty, w której określona jest aktualna wysokość otrzymywanego świadczenia
 • kopii decyzji o przyznaniu emerytury, w której określona jest aktualna wysokość otrzymywanego świadczenia z zastrzeżeniem, że emerytura została przyznana w bieżącym roku.

Współkredytobiorca:

 • W przypadku Kredytu powyżej 10 000 zł wymaga się zgody współmałżonka (pozostającego z Kredytobiorcą we wspólnocie majątkowej)


File-pdf-32 Wniosek o udzielenie kredytu ratalnegoCopyright © 2006-2021 APOGEO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Witryna korzysta z plików cookies. Informacje o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce Plików Cookies.
Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.